Agababov V.S., Koryagin A.V.; MPEI (TU) 

  1. Vukalovich M.P. Engineering thermodynamics / M.P. Vukalovich, I.I. Novikov. M.: Energiya. 1968.
  2. Agababov V.S. Change of CPP capacity by including the expander-generator set in its thermal diagram / V.S. Agababov, E.K. Arakelyan, A.V. Koryagin // Izv. vuzov. Problems of power engineering. 2000. No. 1—2. p. 32—39.
  3. Agababov V.S. Determination of CPP capacity change by including the expander-generator set in its thermal diagram // Herald of MPEI. 2000. No. 2. p. 83—86.
  4. Agababov V.S. Determination of fuel saving at condensing power plant by including the expander-generator set in its thermal diagram // Izv. vuzov. Problems of power engineering. 1999. No. 12. p. 3—8.
Full text: